ಚೀನಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಿದಿರಿನ ಕಂಕಣ ತಣಿದ/ಬೆಳ್ಳಿ/ಡಬಲ್ ಕ್ವೆಂಚ್ಡ್ ತಯಾರಕ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರ |ದಾ ಬಾಯಿ
  • 11-1

ಬಿಸಿಯಾದ ಬಿದಿರಿನ ಕಂಕಣ ತಣಿದ/ಬೆಳ್ಳಿ/ಡಬಲ್ ಕ್ವೆಂಚ್ಡ್